Algemene Voorwaarden Adviesopdrachten FirstThingsFirst BV.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en offertes van FirstThingsFirst BV en overeenkomsten tussen FirstThingsFirst BV en opdrachtgevers van FirstThingsFirst BV, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
 2. Grondslag offertes
  Offertes van FirstThingsFirst zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de adviesopdracht heeft verstrekt. FirstThingsFirst zal de door haar te verrichten advieswerkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De door FirstThingsFirst te verrichten werkzaamheden zijn aan te merken als een inspanningsverplichting.
 3. Terbeschikkingstelling van informatie en medewerkers door de opdrachtgever
  Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en beschikbare gegevens die FirstThingsFirst voor de uitvoering van de opdracht nodig heeft, Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever. die bij de werkzaamheden van FirstThingsFirst betrokken (zullen) zijn.
 4. Samenstelling adviesteam
  FirstThingsFirst kan, in overleg met de opdrachtgever, de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien FirstThingsFirst meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden.
 5. Tarieven en kosten van de opdracht
  Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen is in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren. reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voorzover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend.
  Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die FirstThingsFirst noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.
 6. Betalingsvoorwaarden
  Het honorarium en de kosten zoals in artikel 5 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden conform de voorwaarden in de desbetreffende offerte in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na declaratiedatum. Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan FirstThingsFirst met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten die FirstThingsFirst ter verkrijging van voldoening dient te maken voor rekening van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
  Indien de opdracht is verstrekt door meer dan een opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel is aangegeven, ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.
 7. Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk
  De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt zal FirstThingsFirst dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever zal FirstThingsFirst de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. De desbetreffende kosten zullen aanvullend aan de opdrachtgever worden doorberekend.
 8. Duur en afsluiting van de opdracht
  De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het adviesteam worden beïnvloed door allerlei andere factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die FirstThingsFirst verkrijgt en de medewerking die door de opdrachtgever wordt verleend. FirstThingsFirst kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht precies zal zijn. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd.
 9. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
  Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. Terzake geldt een opzeggingstermijn van twee maanden, uitgezonderd opdrachten met looptijd van minder dan twee maanden. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft FirstThingsFirst vanwege het ontstane bezettingsverlies recht op compensatie. Bij opdrachten waarvoor een vast bedrag is overeengekomen, bedraagt de compensatie 15% van het totale opdrachtbedrag. Bij opdrachten op nacalculatiebasis wordt als compensatie 15 % van het overeengekomen te besteden maximale bedrag in rekening gebracht. FirstThingsFirst mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. FirstThingsFirst behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten, waaronder dat op volledige schadevergoeding.
 10. Intellectuele eigendom
  Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook begrepen software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van FirstThingsFirst. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van FirstThingsFirst. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
 11. Optreden als gemachtigde
  FirstThingsFirst treedt slechts als gemachtigde van de opdrachtgever op indien en voor zover laatstgenoemde FirstThingsFirst daartoe schriftelijk heeft aangewezen. Het ontbreken van een schriftelijke machtiging kan FirstThingsFirst niet worden tegengeworpen indien FirstThingsFirst aannemelijk maakt dat de opdrachtgever anderszins toestemming heeft gegeven dan wel het optreden als gemachtigde uit de gegeven omstandigheden of de aard van de opdracht voortvloeit, waaronder in ieder geval begrepen situaties waarin het optreden een gevolg is van de noodzaak onmiddellijk een voorziening te treffen.
 12. Vertrouwelijkheid
  FirstThingsFirst is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. FirstThingsFirst zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van FirstThingsFirst aan derden geen mededeling doen over de aanpak van FirstThingsFirst, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage aan derden ter beschikking stellen.
 13. Aansprakelijkheid
  FirstThingsFirst is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door FirstThingsFirst van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat FirstThingsFirst voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een half jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.
  Toepasselijk recht
  Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Zwolle, 2004
FirstThingsFirst

 

 

Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en gestreefd wordt naar de grootste mate van volledigheid in het verstrekken van informatie voor zover dit langs elektronische weg mogelijk is, kan door ons geen garantie worden geboden dat deze informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties of informatie op deze website, of aan langs elektronische weg verstrekte adviezen kunnen bezoekers dan ook geen rechten ontlenen.

FTF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de door FTF op deze website gepubliceerde informatie en / of verstrekte of verkregen informatie via het internet.